Tájékoztató a 2013-2014. tanévre történő elsős beiratkozáshoz

 A beiratkozás időpontja: 2013. április 8-9-én 8.00-18.00-ig

 Helye: I. emelet, tárgyaló

 Kérjük, hozzák magukkal a következőket:

-      óvodai szakvélemény

-      szülő személyi igazolványa

-      a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-      a gyermek lakcímkártyája

-      a gyermek TAJ kártyája

-      a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye, amennyiben rendelkeznek ilyennel

Szeretettel várjuk Önöket!

Dienes Béla

igazgató

Igazgatói tájékoztató

Kedves Szülők!

Amikor iskolát választanak gyermekeiknek, bizonyára ezt a legnagyobb körültekintéssel teszik. A választást szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy tájékoztatjuk Önöket intézményünk nevelési – és oktatási sajátosságairól.
A Széchenyi István Katolikus és Német nemzetiségi Általános Iskola 2011.szeptember 1-jétől a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működik.

Várunk minden tanulót Mátészalka város teljes területéről, illetve a környező településekről is. Fenntartónk a katolikus egyház, de szeretettel hívjuk a többi egyházhoz tartozó gyermeket is, hiszen részükre felekezetüknek megfelelően
biztosítjuk a hitoktatást és a vallásgyakorlást. Intézményünk legnagyobb vonzereje immár több évtizede a magas szintű nevelő-oktató munkában rejlik. Iskolánkban olyan közösséget kívánunk megteremteni, amelynek tagjai magukénak érzik Magyarország Alkotmányának következő sorait:

„Valljuk, hogy az emberi lét
alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni
szabadság csak másokkal
együttműködve bontakozhat
ki.
Valljuk, hogy együttélésünk
legfontosabb keretei a család
és a nemzet, összetartozásunk
alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.”

Oktatási profilunk

Iskolánkban az idegen nyelvek tanítása kiemelt szerepet kap. Lehetőség nyílik a szülők számára a német nemzetiségi kétnyelvű oktatási formát illetve az angol nyelv emelt szintű oktatását választani. A kétnyelvű nemzetiségi német nyelvhez kapcsolódó oktatási formában tanulóink a heti 5 német nyelv- és irodalomóra mellett a következő tárgyakat tanulják 1-6. évfolyamig németül: környezetismeret/természetismeret, testnevelés, rajz, technika. A 7-8. évfolyamon –igény és érdeklődés szerint - német társalgási óra kerül a tanulók tanrendjébe, amely órák lehetőséget adnak az életkornak megfelelő nyelvvizsga megszerzésére. (Junior vagy bármely típusú alap-illetve középfokú nyelvvizsga). Minden osztályban kötelezően tanítunk heti egy órában német hon és népismeretet.

Az angol nyelv emelt szintű oktatása során első osztályban a gyerekek a 2013-2014. tanévtől heti öt angolórán vesznek részt. Ehhez a nyelvoktatási formához kapcsolódva vezetjük be a sakklogikát.

Iskolánk 2011 óta római katolikus egyházi intézményként működik, fenntartónk a Debrecen – Nyíregyházi egyházmegye, Bosák Nándor püspök úr vezetésével. Az egyházi intézményekben heti két hittanórán vesz részt minden gyerek felekezetének megfelelően.

Osztályszervezési szempontok

A jelentkezők arányában 2 illetve 3 első osztály indítását tervezzük. Az osztályok un. „tiszta profilúak” lesznek, tehát vagy teljesen németes vagy angolos osztályokban tanulhatnak a gyerekek. Amennyiben valamelyik nyelvoktató formára több/kevesebb tanuló jelentkezik, mint amennyi egy osztály indításához szükséges, az iskolavezetés a szülőkkel egyeztetve dönt a tanulók osztályba sorolásáról. A beiratkozásnál előnyt élveznek azok a tanulók, akik részt vesznek a
Törpi német, Törpi angol foglalkozásokon, az iskolanyitogató programjainkon, illetve azok, akik előzetes jelentkezési lapot adnak le. Nem kötelező előírás, de örömmel fogadjuk a plébánosi, parochusi, lelkészi ajánlásokat is.

Kívánom Önöknek kedves szülők, hogy a hozzánk beiratkozott gyermekeik a továbblépésükhöz megszerzett tudásanyag mellé erkölcsi tartást, az Önök és egymás megbecsülését, tiszteletét, a keresztény értékrend iránti elkötelezettségüket kapják meg iskolánk falai között.

Szeretettel várjuk leendő első osztályos diákjainkat!
Dienes Béla
igazgató